Polityka prywatności

Polityka prywatności Bacówki na Maciejowej

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Administratora. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych
danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się:
 • Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 • Jak możesz się skontaktować z nami, jako Administratorem Twoich danych osobowych?
 • Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kim są ich odbiorcy, jeżeli jesteś:
  turystą, bądź osobą organizującą imprezę w naszej Bacówce,
  użytkownikiem naszych storn internetowych,
  z nami w kontakcie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie,
  użytkownikiem naszych portali społecznościowych,
  naszym (potencjalnym) kontrahentem lub pracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta;
  z nami w kontakcie w innej sprawie.
 • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
 • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 • Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 • Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
 • Jakie dokładnie prawa Ci przysługują?
 • W jaki sposób je realizować?
 • Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Piotr Zagórski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Zagórski PTTK Maciejowa w Rabce - Zdrój zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 635-165-01-69, REGON 243036484

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:
przez wiadomość e-mail na adres: schronisko@namaciejowej.pl
telefonicznie pod numerem: 696590538
pocztą tradycyjną na adres: Schronisko PTTK „Maciejowa”, skytka pocztowa nr 52, 34-700 Rabka Zdrój

SERWIS – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.namaciejowej.pl

BACÓWKA – oznacza schronisko turystyczne PTTK w Gorcach, położone na polanie Przysłop, na grzbiecie odchodzącym od Turbacza do Rabki, na wysokości 852 m n.p.m, prowadzone pod nazwą Bacówka na Maciejowej.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ Administratora. W niniejszej Polityce Prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

OBSŁUGI TURYSTÓW I ORGANIZATORÓW IMPREZ

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu dokonania u nas rezerwacji noclegu lub gdy chcesz zorganizować w Bacówce imprezę, a także wtedy gdy korzystasz z naszych usług noclegowych, podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczonych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Składając ewentualną reklamację podajesz nam dane niezbędne do obsługi tej reklamacji. Dane podane przez Ciebie zarówno przy dokonywaniu rezerwacji, noclegu jak i przy zleceniu
przeprowadzenia imprezy zorganizowanej są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższy przepis stanowi również podstawę do przetwarzania danych z zakresie ewentualnej reklamacji. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności księgowopodatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie współpracownikom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności, w szczególności, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, storna internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę.
Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Serwisu treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na administrowaniu strona internetową. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również z oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności w zakresie prowadzenia Serwisu (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


OTRRZYMANIA WYPEŁNIONEGO PRZEZ CIEBIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO
W NASZYM SERWISIE


Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
W naszym Serwisie dostępny jest formularz umożliwiający kontakt z nami w określonych przez Ciebie sprawach. Korzystając z formularza podajesz nam dane osobowe niezbędne nam do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wyjaśnienia interesujących Cię kwestii czy podjęcia na Twoją prośbę z Tobą kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi bądź zareagowania na inne zgłoszenie. Dane podane przez Ciebie w trakcie takiej formy kontaktu z nami są przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, zgłoszenie, prośbę.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli odwiedzasz nasz portal społecznościowy (Facebook,) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych usługach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z oferowanymi przez nas usługami.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ
PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW


Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

Źródło pozyskania Twoich danych osobowych
Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:
sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;
podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.
Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.
Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres
korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim
pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz upływu okresu przez jaki obowiązujące przepisy nakazują na przechowywać Twoje dane (np. faktury).
W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


OBSŁUGI KONTAKTU / KORESPONDENCJI W INNYCH SPRAWACH

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż w celu podjęcia z nami współpracy jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli:
sam/a nam je podałeś/aś albo
udostępniłeś je publicznie sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.
Jeżeli sam podajesz nam swoje dane, to jest podanie ich jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości
kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH


PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:
Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych
W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przeniesienia Twoich danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych
W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH
DANYCH


Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania
przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:
przez wiadomość e-mail na adres: schronisko@namaciejowej.pl
pocztą tradycyjną na adres: Bacówka PTTK „Maciejowa”, skrytka pocztowa numer 52, 34-700 Rabka Zdrój

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji. Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.


PLIKI COOKIES
Nasza strona internetowa dostępna pod adresem www.namaciejowej.pl, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Zielone schroniska w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.